WIDYA, N. PREFACE NADITIRA WIDYA VOLUME 13 NOMOR 2 OKTOBER 2019. Naditira Widya, v. 13, n. 2, 11.